Zámer previesť majetok mesta Nemšová - Západoslovenská distribučná, a.s.

Späť
Z dôvodu realizácie investičnej akcie „Kľúčové - IBV Pod Horou“ mesto Nemšová uzavrelo so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľom zmluvu o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy. V zmysle tejto zmluvy sa prevádzkovateľ zaviazal na základe žiadosti mesta Nemšová zabezpečiť pre budúcich vlastníkov stavebných pozemkov možnosť napojiť sa na odber elektrickej energie a mesto Nemšová sa zaviazalo, že v prípade, že sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta budú nachádzať transformačné stanice, mesto prevedie na prevádzkovateľa vlastnícke právo k týmto nehnuteľnostiam za kúpnu cenu 100 eur.