Zámer previesť majetok mesta Nemšová - odpredaj pozemkov v k. ú. Nemšová

Späť