Zámer previesť majetok mesta Nemšová - odpredaj pozemkov v k. ú. Kľúčové

Späť