ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Zdenko Kubíček a Ľubomír Šulák

Späť
Mesto Nemšová má zámer previesť (prevod formou odpredaja) pozemky, C KN parcelu č. 2490/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, C KN parcelu č. 2490/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, C KN parcelu č. 2490/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, C KN parcelu č. 2490/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2.