ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Ing. František Bagin

Späť
Mesto Nemšová má zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2516/48 ostatné plochy o výmere 168 m2, vytvorenú na základe geometrického plánu č. 45682925-79/2016 z pozemku, C KN parcely č. 2516/4 ostatné plochy o výmere 488 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Františkovi Baginovi a manželke Alene, obaja bytom Šidlíkove 4, 91441 Nemšová za cenu 17 €/m2.