ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Ing. Anton Krchňávek

Späť
Mesto Nemšová má zámer previesť (prevod formou odpredaja) pozemky, C KN parcelu č. 2490/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, C KN parcelu č. 2512/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2.