ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - DALITRANS, s.r.o.

Späť
Mesto Nemšová má zámer previesť (prevod formou odpredaja) pozemky, C KN parcelu č. 603/35 orná pôda o výmere 369 m2, C KN parcelu č. 603/36 ostatné plochy o výmere 69 m2.