ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová ako prípad osobitného zreteľa

Späť
ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa: Mesto Nemšová má zámer previesť (prevod formou odpredaja) spoluvlastnícky podiel 1/33 –ina pozemku, C KN parcely č. 2065/9 ostatné plochy o výmere 403 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 10382, katastrálne územie Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to do výlučného vlastníctva Kataríne Iris Hanzelovej.