ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa

Späť
Mesto Nemšová zverejňuje ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa. Mesto Nemšová má zámer v rámci majetkoprávneho usporiadania mestských pozemkov – tzv. Mlynského náhonu previesť pozemky formou odpredaja.