Zámer previesť majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa - Katarína Iris Hanzelová

Späť
Zdôvodnenie odpredaja podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa: Predmetný pozemok Mesto Nemšová nepotrebuje na výkon samosprávnych činností a ani nie je potrebný k zabezpečovaniu vody pre mesto v rámci spoločného verejného vodovodu TVaK Trenčín, miest Nemšová, Stará Turá, Trenčianske Teplice o obce Štvrtok. Reálne predmetný pozemok, pozemok žiadateľky o odpredaj a oporný múr, ktorý je z časti na predmetnom pozemku a z na pozemku žiadateľky, tvorí prirodzenú zábranu zosuvu pôdy do verejnej komunikácie – ulice Pod Brezinou. Je potrebné, aby sa o takéto pozemky, kde je oporný múr, staral a udržiaval ich jeden vlastník.