Zámer previesť majetok mesta Nemšová - ako prípad hodný osobitného zreteľa - Ing. Stanislav Gabriš

Späť