ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa - Ing. Ľubomír Fehér, MBA

Späť
Mesto Nemšová zverejňuje ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa Mesto Nemšová má zámer previesť (prevod formou odpredaja) pozemok, C KN parcelu č. 2494/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 36335924-038-16 na oddelenie pozemku parcely č. 2494/16 z pozemku, C KN parcely č. 2494/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to do výlučného vlastníctva Ing. Ľubomírovi Fehérovi, MBA, trvale bytom Janka Palu 52/8, 91441 Nemšová za podmienok • odpredaj v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov • kúpna cena dohodou: 50 €/m2 • odpredaj do výlučného vlastníctva • kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Zdôvodnenie odpredaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Ľubomír Fehér, MBA je vlastníkom rodinného domu so súpisným číslom 52 na parcele č. 16/2, 2494/12 na ulici Janka Palu v Nemšovej. Ing. Fehér požiadal o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 2494/16 o výmere 4 m2, ktorý susedí s jeho rodinným domom. Žiadateľ chce vykonať rekonštrukciu rodinného domu z dôvodu využitia pivničných priestorov na obchodnú činnosť a predmetný pozemok bude podľa projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy a prístavba domu súp. číslo 52“ slúžiť na presvetlenie a prirodzené odvetranie týchto priestorov. Na tomto pozemku sa nachádzajú všetky inžinierske siete. Realizácia podnikateľského zámeru bude prínosom pre obyvateľov Mesta Nemšová a z týchto dôvodov je zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa.