Zámer previesť majetok mesta Nemšová - ako prípad hodný osobitného zreteľa - Ing. Anton Kučma, PhD.

Späť