ZÁMER prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - trhové miesto

Späť
Mesto Nemšová ako výlučný vlastník pozemku parc. KN-C č. 243 zastavané plochy o celkovej výmere 468 m², k.ú. Nemšová, pozemok vedený na liste vlastníctva (LV) č. 1,v súlade s § 9a ods. 9 a § 9a ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje zámer na dočasné užívanie nasledovného majetku mesta Nemšová formou nájmu : „Trhové miesto o výmere 39 m² ( 19 m² pod stánkom + 20 m² predajná plocha) na mestskom trhovisku v Nemšovej na ul. Janka Palu – časť pozemku parc. KN-C č. 243, k.ú Nemšová“