ZÁMER prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - pozemok v IBV Vlárska

Späť
Mesto Nemšová vyhlasuje zámer na dočasné užívanie nasledovného majetku mesta Nemšová formou nájmu: prenájom pozemku - časť o výmere 17 m2 a 55 m2, spolu o výmere 72m2 v lokalite IBV Vlárska.