Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - nebytové priestory v budove s.č. 47/18 na ul. J. Palu

Späť