Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - Dom služieb č. 167 na ul. SNP

Späť