Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - časť pozemku 603/1 - orná pôda v k. ú. Nemšová

Späť