ZÁMER prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - časť nebytového priestoru

Späť
Mesto Nemšová vyhlasuje zámer na dočasné užívanie nasledovného majetku mesta Nemšová formou nájmu: „časť nebytového priestor (NP) č. 4-1 na prízemí budovy súp. číslo 92 na ulici Rybárska v Nemšovej (miestnosť č. 22 na prízemí v budove mestskej pálenice o výmere 47,10 m²), k.ú. Nemšová, nebytový priestor evidovaný na LV 4028“