ZÁMER prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - časť budovy kultúrneho strediska v Ľuborči

Späť
Mesto Nemšová má zámer prenajať budovu so súpisným číslom 715 na pozemku, C KN parcele č. 119, (časť budovy „kultúrneho strediska v Ľuborči“- tri miestnosti na prvom poschodí a časť povalových priestorov), budova zapísaná na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová,v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa – občianskemu združeniu 117. zbor sv. Františka z Assisi, Horné Srnie – Nemšová, IČO:00598721/117 so sídlom: Čerňavská 155/18, 91442 Horné Srnie.