Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu ako prípad hodný osobného zreteľa-časť pozemku parc. KN C 599/6, k.ú. Nemšová

Späť