ZÁMER prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu

Späť
Mesto Nemšová vyhlasuje zámer na dočasné užívanie nasledovného majetku mesta Nemšová formou nájmu : „Pozemok na trhovisku o výmere 12 m2 (zadná časť trhoviska) na mestskom trhovisku v Nemšovej na ul. Janka Palu-časť pozemku, C KN parcely č. 243, k.ú. Nemšová“.