Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - NTS

Späť
Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom budovy pre šport a rekreačné účely so súpisným číslom 506, ktorá je súčasťou bývalého areálu „NTS – Nemšovského telovýchovného spolku“. Ku dňu 31.12.2018 boli na celý areál ukončené nájomné zmluvy. Verejná obchodná súťaž vyhlásená koncom roka 2018 bola neúspešná. Mesto uskutočnilo v roku 2019 stavebné úpravy požadované ku kolaudácii časti stavby (protipožiarne dvere, odvetrávanie v kuchyni). Výška nájomného 1€/ročne do konca roka 2020 je zdôvodnená skutočnosťou, že celý areál je od ukončenia nájomného vzťahy s predchádzajúcim nájomcom nevyužívaný.