Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - futbalové kluby

Späť
Všetky budovy a pozemky, ktoré sú predmetom nájmu, sú vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová. Prenájom je realizovaný v súlade so zákonom o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz prenajaté nehnuteľnosti užíval.