ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - časť pozemku - Fehers, s.r.o.

Späť
Mesto Nemšová má zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 244/2 záhrady o výmere 43 m2 (časť pozemku vo výmere 8 m2), zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín – podľa §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa – spoločnosti Fehers, s.r.o., IČO: 47348909 so sídlom: Janka Palu 52/8, Nemšová.