ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - časť budovy Kultúrneho domu na ul. SNP

Späť
Mesto Nemšová zverejňuje ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to časť budovy Kultúrneho domu súp. č. 112 na ul. SNP v Nemšovej.