ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - BONO-DEVELOPMENT, s.r.o.

Späť
Ide o prenájom budovy garáže so súpisným číslom 1230 a pozemku pod garážou, C KN parcely č. 2525/3, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Ľuborča. Spoločnosť BONO-DEVELOPMENT, s.r.o. má uvedené nehnuteľnosti v prenájme od roku 2010. V rokoch 2010 až 2011 uskutočnili rekonštrukciu budovy, ktorá bola poškodená po požiari v roku 2005. V pôvodnej nájomnej zmluve bolo dohodnuté predkupné právo. Mesto Nemšová neplánuje uvedené nehnuteľnosti predať, ale sa rozhodlo pokračovať v nájme uvedených nehnuteľností s doterajším nájomcom za doterajších podmienok.