Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - ALFA DM, s.r.o. - pozemok

Späť
Mesto Nemšová má zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 120/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1464 m2 (časť pozemku vo výmere 110 m2) zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová– podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa – Dušanovi Mazanovskému – ALFA DM, Železničná 216/6, 91441 Nemšová, IČO: 34270264 a spoločnosti ALFA DM, Železničná 216/6, 91441 Nemšová, IČO: 47528 796 na dobu určitú do 31.12.2018, nájomné 20 €/m2/rok