ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok

Späť
Mesto Nemšová má zámer prenajať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa – Ing. Jurajovi Čapkovi a manželke Lenke.