ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa - LIDL SR, v.o.s.

Späť
Mesto Nemšová má zámer prenajať pozemok parc. KN-C č. 3440 trvalé trávne porasty o výmere 809 m², k.ú. Nemšová.