ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa - časť zastavanej plochy

Späť
ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to spoločnosti D&M restaurant s.r.o., Vážska 455, 914 41 Nemšová.