Zámer odpredať majetok mesta - Západoslovenská distribučná, a.s.

Späť