Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - pozemky na IBV v k.ú. Kľúčové

Späť