ZÁMER o majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov medzi mestom Nemšová a členmi SBUL Nemšová

Späť
Mesto Nemšová má zámer majetkoprávne usporiadať pozemky mesta a členov Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz. spoločenstvo a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa.