Začiatok správneho konania – výrub

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania:

Podacie  číslo: 1583/2021

Dátum začatia  konania: 07.05.2021

Dátum zverejnenia  informácie: 07.05.2021

Lehota na potvrdenie záujmu: 14.05.2021

Predmet konania:

Škunda Milan, Švorec Jozef, Gelien Marián, Sedláčková Alena, Švorec Zdenko, Cabala Ľuboš, bytom Pionierska 478/2, 914 41 Nemšová, žiadajú o výrub  7 drevín:  2x Smrek obyčajný na pozemku č. C KN 952/48 v k.ú. Nemšová a 5x Borovica lesná na p. č. E KN 953 v k.ú. Nemšová, ktorej vlastník je SR - Slovenský pozemkový fond a s výrubom súhlasí.

Smreky boli v minulosti nevhodne orezané, sú napadnuté drevokaznými hubami a vysychajú. Borovice boli v minulosti nevhodne vysadené pri komunikácii. Narúšajú ju - zvlnený asfalt. Hrozí nebezpečenstvo vývratu - ohrozenie na majetku a životoch.

 

Zverejnené:

Vyprší o 7 dní