Začiatok správneho konania - Výrub Spoločnosť Probyva s.r.o.

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania:

Podacie  číslo: 1098/2022

Dátum začatia  konania: 07.04.2022

Dátum zverejnenia  informácie: 08.04.2022

Lehota na potvrdenie záujmu: 15.04.2022

Predmet konania:

Spoločnosť Probyva s.r.o., Na vinohrady 1968/28, 911 05 Trenčín, IČO: 54 479 355 žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 22 ks  drevín -  ovocné stromy na parcele číslo C - KN 105/2 – zastavaná plocha a nádvorie a C - KN 106/1 - záhrady , v kat. území Nemšová. Dôvod: Výstavba polyfunkčného objektu a revitalizácia pozemku.

 

 

Zverejnené:

Vyprší o 7 dní