Začiatok správneho konania - výrub Pavčo

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania:

Podacie  číslo: 795/2022

Dátum začatia  konania: 16.03.2022

Dátum zverejnenia  informácie: 17.03.2022

Lehota na potvrdenie záujmu: 24.03.2022

Predmet konania:

Jakub Pavčo, Závadská 120,  914 41 Nemšová, žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 7 kusov drevín -  1x Tuja západná , 2x Smrek pichľavý, 1x Borovica čierna, 3x Smrek obyčajný na parcele číslo C - KN 295/1 – zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Ľuborča. Dôvod: stromy sa nachádzajú pod elektrickým vedením, v blízkosti domu, hospodárskej budovy a susedovej garáže. Koreňovou sústavou narúšajú statiku budov. Sú aj priamym ohrozením na majetku a životoch.

Zverejnené:

Vyprší o 7 dní