Začiatok správneho konania - výrub Osrmanová

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania:

Podacie číslo: 531/2021

Dátum začatia konania: 08.03.2021

Dátum zverejnenia informácie: 11.03.2021

Lehota na potvrdenie záujmu: 18.03.2021

Predmet konania:
Osrmanová Jarmila, Rybárska 89/9 914 41 Nemšová, žiada podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 stromu Orech kráľovský rastúceho na parcele číslo C - KN 868/2 v kat. území Nemšová. Dôvod je ohrozenie na životoch Strom má zlý zdravotný stav, preschnutý a napadnutý chorobou.

Zverejnené:

Vyprší o 7 dní