Začiatok správneho konania - výrub Križanová

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania:

Podacie  číslo: 7938/2021

Dátum začatia  konania: 04.10.2021

Dátum zverejnenia  informácie: 07.10.2021

Lehota na potvrdenie záujmu: 14.10.2021

Predmet konania:

Križanová Agáta a Križanová Ľudmila  majiteľky pozemku registra C KN parc. č. 1115/3 v k.ú. Nemšová, žiadajú  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 kusu dreviny Moruša čierna. Strom je blízko nehnuteľnosti, poškodzuje statiku domu, preschnuté konáre ohrozujú na životoch. Konáre zakrývajú i dopravné značenie.

 

Zverejnené: 07.10.2021

Vyprší o 7 dní