Začiatok správneho konania – výrub Hicová

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania:

Podacie  číslo: 388/2021

Dátum začatia  konania: 19.02.2021

Dátum zverejnenia  informácie: 02.03.2021

Lehota na potvrdenie záujmu: 09.03.2021

Predmet konania:

Zuzana Hicová  Hornov 230/3  914 41 Nemšová, žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 kusu dreviny Borovica obyčajná – Pinus sylvestrisrastúcej na parcele číslo C - KN 200 v kat. území Nemšová z dôvodu , že strom rastie medzi rodinnými domami a hrozí vývrat a poškodenie nehnuteľnosti a ohrozenie na živote.

Zverejnené:

Vyprší o 7 dní