Začiatok správneho konania - výrub Féher

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu: Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu: sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania:

Podacie číslo: 7907/2021
Dátum začatia konania: 30.09.2021
Dátum zverejnenia informácie: 01.10.2021
Lehota na potvrdenie záujmu: 08.10.2021
Predmet konania:
Michal Fehér majiteľ pozemku registra C KN parc. č. 420/3 v k.ú. Nemšová, žiada podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 kusu dreviny Orech kráľovský. Strom je blízko nehnuteľnosti, poškodzuje statiku domu, preschnuté konáre ohrozujú na životoch.

Zverejnené: 01.10.2021
Vyprší o 7 dní