Začiatok správneho konania – výrub Dudek

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania:

Podacie  číslo: 466/2021

Dátum začatia  konania: 01.03.2021

Dátum zverejnenia  informácie: 04.03.2021

Lehota na potvrdenie záujmu: 11.03.2021

Predmet konania:

Peter Dudek Ohrádky 1553/64,  914 41 Nemšová, žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 5 kusov drevín – 2x Slivka obyčajná, 2x Jabloň obyčajná, 1x Hruška domáca rastúcich  na parcele číslo C - KN 3835/2 – ostatná plocha, v kat. území Nemšová. Dreviny rastú na pozemku, ktorý je prístupovou cestou k domu, nakoľko sú preschnuté a odumreté, hrozí vývrat a poškodenie nehnuteľnosti a ohrozenie na živote.

  

Zverejnené:

Vyprší o 7 dní