Začiatok správneho konania - výrub DRAZIL s.r.o.

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania:

Podacie  číslo: 527/2022

Dátum začatia  konania: 24.02.2022

Dátum zverejnenia  informácie: 04.03.2022

Lehota na potvrdenie záujmu: 9.03.2022

Predmet konania:

Spoločnosť DRAZIL s.r.o., Janka Palu 48/16,  914 41 Nemšová, IČO: 51159911 žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 4kusov drevín -  1x jaseň , 2x javor, 1x agát na parcele číslo C - KN 81 – zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Nemšová. Dôvod: Preschnuté stromy, lámajúce konáre. Ohrozenie statiky budovy. Vyčistenie pozemku kvôli priechodnosti vozidiel a parkovaniu.

Zverejnené:
Vyprší o 7 dní