Začiatok správneho konania – výrub Anzap s.r.o.

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania:

Podacie  číslo: 6794/2021

Dátum začatia  konania: 30.06.2021

Dátum zverejnenia  informácie: 07.07.2021

Lehota na potvrdenie záujmu: 14.07.2021

Predmet konania:

Spoločnosť ANZAP s.r.o., Podhorská 13,  914 41 Nemšová, IČO: 44224249 žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 5 kusov drevín -  4x Jaseň štíhly a 1x Topoľ biely  rastúceho na parcele číslo C - KN 346 – zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Nemšová. Dôvod: Preschnuté stromy, lámajúce konáre. Ohrozujú  verejné priestranstvá. Ohrozenie na majetku a životoch.

 

Zverejnené:

Vyprší o 7 dní