Začiatok správneho konania - výrub

Späť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

Začaté správne konania:

Podacie číslo: 7873/2021

Dátum začatia konania: 15.09.2021

Dátum zverejnenia informácie: 15.09.2021

Lehota na potvrdenie záujmu: 22.09.2021

Predmet konania:

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie. V zmysle § 47 ods.4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) žiada o vydanie stanoviska k výrubom dvoch tují nakoľko bránia vo výstavbe zmeny stavby pred dokončením „Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny – Ul. Sklárska, Odbojárov, Hornov, SNP – Nemšová“ časť:

SO 200 – Rekonštrukcia MK Odbojárov

SO 203 – Rekonštrukcia parkoviska na MK Odbojárov

Žiadosť o stanovisko je podaná v zmysle zákona č. 135/1961 Z.z.o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov ( ďalej len „cestný zákon“).Jedná sa o dva kusy Thuja occidentalis, ktoré rastú na pozemku registra C-KN parcele č. 261/53, zastavaná plocha a nádvorie,v kat. území Nemšová. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa.

 

 

Zverejnené: 15.09.2021

Zverejnenie skončí o 7 dní