Začatie správneho konania - Ernestína Ráciková

Späť
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk. Začaté správne konania: Podacie číslo: 7605/2021 Dátum začatia konania: 26.08.2021 Dátum zverejnenia informácie: 26.08.2021 Lehota na potvrdenie záujmu: 02.09.2021 Predmet konania: Ernestína Ráciková, Sl. armády 46, 914 41 Nemšová žiada podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 9 kusov drevín: 1)Smrek pichľavý, 2)Smrek pichľavý, 3)Smrek pichľavý, 4)Cypruštek Lawsonov, 5)Tuja východná, 6)Tuja východná, 7)Tuja východná, 8)Orech kráľovský, 9)Čerešňa vtáčia rastúcich na pozemkoch registra C - KN parcela č. 583/2 záhrada, 474/2 – ostatná plocha, v kat. území Nemšová. Dôvod: nebezpečenstvo ohrozenia majetku, životov, elektrického vedenia. Orech a čerešňa prerastajú k susedom a narúšajú statiku budovy. Zverejnené: Vyprší o 7 dní