VZN mesta Nemšová č. 9/ 2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta (ÚPN) Nemšová č. 2 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť ÚP mesta Nemšová

Späť