VZN MESTA NEMŠOVÁ č. 5 /2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MESTA NEMŠOVÁ č. 05/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad. vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová

Späť