VZN MESTA NEMŠOVÁ č.4 /2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 z 28. 2. 2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Späť