VZN MESTA NEMŠOVÁ č. 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová v znení VZN č. 7/2012 a VZN č. 2/2019 (ďalej len „VZN 6/2012“)

Späť